AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Om Enningdalsvassdraget

  • PDF

Enningdalsvassdraget er et av svært få større laksevassdrag i Sørøst-Norge. Vassdraget har mye av sin opprinnelige vassdragsnatur i behold og har en tidligvandrende laksestamme som er moderat berørt av ytre påvirkninger. Enningdalselva er Norges sydøstligste laksevassdrag og er en grenseelv som forvaltes i samarbeid med Sverige.

Enningdalselva har sine kilder i Nordre Boksjø-traktene i Aremark, Halden og Dals Ed (Sverige), følger riksgrensen i Søndre Boksjø, Hallerødelva, Nordre Kornsjø, går via Mellan-Kornsjön, Søndre Kornsjön, Kynne älv og Bullaresjöene i Sverige, vinkler nordover og går ca 1 mil i Idd som Enningdalselva/Berbyelva. Elva har 1/3 av nedbørsfeltet i Østfold og 2/3 i Dalsland/Bohuslän. Nordre og Søndre Boksjø er de øverste hovedsjøene i vassdraget. Det største sidevassdraget inkluderer Ørsjøen. Dette sidevassdraget slutter seg til Enningdalselva ca 1 km før det renner ut i Iddefjorden. Elja er en sidegren vest for Nordre Kornsjø som renner sammen med hovedvassdraget nær utløpet av Bullaresjøen like ved riksgrensa til Sverige. Lysevatn og Øvre Elgvatn tilhører denne sidegreinen.

Elva preges av stille vannspeil og langsomtflytende partier - andre steder stryk og mindre fossefall. De viktigste gyteområdene for laksen er i elvas nedre (nordre) deler mellom Berby gård og Mjølnerødfossen, en strekning på 5 km.

Vassdraget er et relativt stort lavlandsvassdrag, 70 km langt vassdrag, med nedbørfelt 780 km2, og med middelvannføring ca 11 m3/sek. Nedbørsfeltet domineres av barskog 70%, ferskvann 11%, myr 11% og dyrket mark 8%. I følge NVE's vannregister har vassdraget 60 innsjøer større enn 1,2 ha, med et totalareal på 29,146 kvadratkilometer. De fleste vannene på norsk side er lokalisert mellom 120-220 m.o.h. Lengde på naturlig lakseførende strekning: 29 km

(derav 15 km på svensk side) Norsk side: hovedstreng 13 km, Sideelv Ørbekken 0,6 km

Svensk side: Nordre Bullaresjø 8 km. Långevallsãlven 1 km. Søndre Bullaresjø: 6 km. Kynne elv 0,3 km

Enningdalselvas (Berbyelvas) utløp danner et stort, grunt brakkvannsområde på riksgrensen mot Sverige. Landskapet har "vestlandspreg" med relativt bratte åssider, med høyder oppmot 200 meter ved munningen. Vassdraget følger forkastningen, som går syd - nord, fra Bullaren i Sverige - via Enningdalen og videre nordover Iddefjorden til Halden by.

Sist oppdatert lørdag 13. februar 2010 01:24

You are here Om Enningdalsvassdraget